MODEL RELEASE
Smlouva o pořízení a užití fotografie

* * * *

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………… Email: …………………………………………………………………………………

zastoupen svým zákonným zástupcem otcem / matkou / opatrovníkem (zakroužkujte jednu možnost):*

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………… Email: …………………………………………………………………………………

(dále jen „model“)

* Vyplní se pouze v případě, že model je nezletilý.

a

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………… Email: …………………………………………………………………………………

(dále jen „fotograf“)

(oba společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu:

1. Předmět smlouvy

1.1. Model uděluje svolení (souhlas) fotografovi, zástupcům fotografa a osobám, které mají zmocnění a souhlas fotografa, právo pořizovat a vytvářet obrazový záznam, fotografie nebo videa a jiný fotografický anebo filmový materiál (libovolného typu formátu) a jiné vyobrazení či grafické zpracování zachycené podoby (podobizny) modelu, věc modelem vlastněnou či vytvořenou anebo věc s modelem všeobecně spojovanou (dále jen „obsah“).

1.2. Model uděluje svolení (souhlas) fotografovi k neomezeně užití obsahu jakýmkoli způsobem, který neodporuje smluvním ujednáním dle čl. 2 této smlouvy. Tento souhlas se vztahuje i na užití opakované.

1.3. Všechny shora uvedené souhlasy a svolení modelu jsou bez jakéhokoli časového, místního, obsahového a množstevního omezení.

1.4. Všechny shora uvedené souhlasy a svolení modelu se neomezeně vztahují i na třetí osoby, na něž budou v budoucnu postoupena užívací a jiná majetková práva k obsahu, případně na jejich právní nástupce (včetně právního nástupce samotného fotografa).

2. Vymezení užití obsahu fotografem

2.1. Na jakémkoliv médiu, ať už nyní známém nebo v budoucnu vytvořeném.

2.2. Bez jakéhokoli časového, místního, obsahového a množstevního omezení.

2.3. Používat, opakovaně používat, publikovat a opakovaně publikovat obsah.

2.4. Upravovat nebo jinak modifikovat obsah nebo části obsahu s textem anebo s jinými obrázky a médii, za podmínky, že obsah žádným způsobem nepoškodí důstojnost modelu.

2.5. Používat obsah pro potřeby prezentace fotografa, umělecké (včetně prodeje uměleckých děl - fotografií), publikační (pakliže slouží k prezentaci práce fotografa), výstavní, reklamní účely (pouze pro případ vlastní reklamy práce fotografa).

3. Vymezení užití obsahu modelem

3.1. Užít výhradně obsah ve formě předané a upravené fotografem v nepozměněné podobě.

3.2. Na jakémkoliv médiu, ať už nyní známém nebo v budoucnu vytvořeném.

3.3. Bez jakéhokoli časového, místního a množstevního omezení.

3.4. Pro účely vlastní prezentace.

4. Finanční nároky

4.1. Fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití obsahu modelem podle bodu. 3.

4.2. Model nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití obsahu fotografem podle bodu. 2.

4.3. Fotograf má nárok na finanční odškodnění za užití obsahu modelem nad rámec (při porušení) specifikace bodu 3.

4.4. V případě požadavku na užití obsahu modelem či 3. stranou pro obchodní, propagační a jiné účely je potřeba kontaktovat fotografa emailem s žádostí o poskytnutí licence.

5. Práva týkající se obsahu včetně autorských práv

5.1. Autorem obsahu je fotograf. Model souhlasí, že veškerá práva týkající se obsahu, včetně autorských práv jsou a zůstanou výlučným majetkem fotografa, které bude prosté jakýchkoliv nároků ze strany modelu nebo osob jednajících jeho jménem.

5.2. Zaznamená-li fotograf v obsahu umělecký výkon modelu, model tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon ve formě obsahu neomezeně a opakovaně užívat, bez nároku na finanční ani jiná plnění.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

6.2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.3. Ústní dodatky této smlouvy neexistují, veškeré další ujednání nad rámec této smlouvy musí být učiněna písemnou formou a stvrzena podpisy všech zúčastněných stran.

6.4. Model se vzdává nároku, zprošťuje závazků a souhlasí, že nebude žalovat fotografa, dědice fotografa, právního zástupce fotografa a osoby zmocněné fotografem nebo ty, jejichž jménem jedná, a uplatňovat jakékoliv závazky za použití obsahu nebo jeho změn a modifikací. Toto vzdání se nároku je pro model, jeho dědice a právní zástupce právně závazné.

6.5. Model prohlašuje, že pořízení obsahu bylo dobrovolné a všechen obsah byl pořízen s jeho souhlasem.

6.6. Model potvrzuje, že je více než osmnáct let starý a je právně způsobilý uzavírat svým jménem dohody týkající se výše uvedeného. V případě nezletilého modelu zákonný zástupce potvrzuje, že je právně způsobilý uzavírat dohody jménem nezletilého modelu, jako jeho zákonný zástupce.

6.7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si tuto dohodu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním a souhlasí s uchováním osobních údajů pouze pro účely této smlouvy.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Model a zákonný zástupce:                                                   Fotograf:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informace o focení

Datum focení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stručný popis focení: Portrét, Fashion (oblečení), Glamour (spodní prádlo, plavky, apod.), Make-up (vizáže,

hair styling, apod.), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*Nehodící se škrtne, neuvedené případně doplní ručně.

Using Format